Hammars Badförening
Hammars badväg | Västra Frölunda | N 57° 37' 35.68", E 11° 52' 37.54"

Föreskrifter gällande inom, Hammars Badförening Ek. för., hamnområde.
Hammars Badförening Ek. för. nedan kallad föreningen 2019-02-19


     Det åligger båtägaren och besökare i tillämpliga delar

 • Att hålla uppsikt över medföljande barn och ungdomar. Tänk på att hamnen är en arbetsplats med arbetsfordon och lyftkranar.
 • Att väl vårda och med aktsamhet bruka hamnens anläggningar och utrustning.
 • Att iaktta god ordning inom anläggningen.
 • Att vid all trafik inom hamnområdet i sjön såväl som på land anpassa farten och hastigheten så att inte skada eller olägenhet kan uppstå på annans egendom.
 • Att rätta sig efter föreningens besked.
 • Att lämna återvinningsmaterial på kommunens Återvinningsstationer.
 • Att lämna Miljöfarligt avfall i hamnens miljöstation.
 • Att vid kranområdet iaktta den säkerhetszon som avgränsats. Det är inte tillåtet att vistas inom detta område när arbete med båtkran, eller lastning/lossning av båt pågår. Alltid hålla behörigt och säkert avstånd till hamnens maskiner och kranar. Det är förbjudet att gå under hängande last.
 • Att följa föreningens medlemmars anvisningar, så att vi tillsammans kan förhindra olyckor.
 • Att inte låta hundar bada eller springa lösa på föreningens område.
 • Att anmäla ändring av kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer) till föreningen.
 • Att ersätta föreningen för skada på dess anläggningar eller utrustning som båtägaren förorsakat.
 • Att anmäla eventuella skador eller onormala förändringar på anläggningen till föreningen.
 • Att följa nedanstående Bestämmelser om användning av el.
 • Leverans av el och vatten på bryggorna sker under perioden 15 april till 31 oktober. Eluttagen på bryggor och land är till för allas tillfälliga användning och får inte ockuperas av enskild kund. Förbrukning av el ska ske sparsamt.
 • Kund ansvarar för att egna kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och CE-märkta-märkta för att används i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
 • Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning men inte för värmehållning, avfuktningsaggregat eller kylskåp. Kunden får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må eller annan kapacitetskrävande elanordning eller göra större ombyggnadsarbeten av båten utan föreningens i varje särskilt fall meddelade skriftliga tillstånd.
 • El får vara kopplad till båten enbart när kunden har full uppsikt eller kontroll över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar, på bryggorna, ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar får förekomma. Förlängningskablar ska vara oskadade och godkända för utomhusbruk. Kablar som inte används ska tas bort. Föreningen har rätt att koppla ur obevakade kablar som upptäcks på området, utan föregående meddelande till kund.
 • Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.
 • Att båtplats får disponeras under tiden 15 april – 31 oktober. Efter denna tid kan plats hyras av båtägaren, efter samråd med föreningen.
 • Att anmäla byte av båt till föreningen för godkännande av föreningen.
 • Att vid längre tids frånvaro från båtplats (t.ex. semester) efter överenskommelse med föreningen upplåta denna som gästplats.
 • Att då föreningen beordrar det, båtägaren flyttar sin båt till annan plats inom hamnen.
 • Att använda båtplatsen för egen båt, med de maxmått som är angivna i upplåtelseavtalet. Båtägaren har endast rätt att använda båtplatsen för denna båt så länge den ägs av båtägaren, d v s den person som har tecknat upplåtelseavtalet. Kommer Båtägaren inte att ha en båt på platsen skall föreningen meddelas detta före den 1mars. Båtplatsen får vara utan båt i ett år. Efter godkännande av föreningen kan platsen hyras ut av båtägaren i andra hand under detta år. Därefter sägs hyresavtalet upp, om ingen egen båt finns på platsen. Vid upplåtelse i andra hand är båtägaren ansvarig för båtplatsen och andra skyldigheter för båtägaren som följer av avtalet. Båtägaren får vid andra- hands upplåtelse endast ta ut ersättning som motsvarar vid varje tillfälle utgående ersättning eller avgift enligt avtalet mellan föreningen och båtägaren. Redan att annonsera om andrahandsuthyrning till annan avgift än vad föreningen debiterar båtägaren utgör ett väsentligt avtalsbrott och anledning till uppsägning av avtalet.
 • Att inte hålla högre fart än 3 knop inom hamnområdet.
 • Att förtöja båten enligt gällande normer och se till att förtöjningsanordningarna är fjädrande och i fullgott skick och att båten är länsad.
 • Att om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast länsa upp den.
 • Att ha båten försäkrad.
 • Att brandsläckare skall finnas enligt båtförsäkringsbolagens bestämmelser.
 • Att efter varje sommarsäsong ta bort egna förtöjningsanordningar. Risk finns att anordningarna fryser fast och förorsakar skador på anläggningen.
 • Att jolleplats får disponeras under tiden, sista söndagen i maj till näst sista söndagen i september. Planen skall vara fri från jollar övrig tid.
 • Att jollar placeras på anvisad plats.

     Tillägg till föreskrifter enligt beslut i Miljönämnden, Göteborgs kommun

 • Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger får användas.
 • Vid skrapning och slipning av båtar ska färgflagor och slipdamm samlas upp och lämnas på miljöstation. Lägg något under båten så att färgflagor och slipdamm inte tränger ner i marken. (Slipmaskin med filter/behållare kan underlätta uppsamlingen)
 • Vid målning av båtar ska marken täckas så att färgspill kan omhändertas.
 • Färgburkar, olja och andra kemikalier får inte lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen.
 • Avfall och farligt avfall ska samlas upp och lämnas vid hamnens miljöstation. Till exempel färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja, oljefilter, bränslefilter och slipdamm.
 • Avspolning av båtar får endast ske över spolplattan.
 • Bullerstörande arbeten får inte utföras mellan kl. 20:00 till 07:00.
 • Båtar får inte ställas upp med mast inom föreningens område så att störning uppstår från bland annat slående fall eller vinande oljud vid blåst.

     Vid bilparkering gäller

 • Att varje båtägare äger rätt att parkera en bil på området i mån av utrymme.
 • Att grinden alltid låses efter in- och utfart.
 • Att parkering endast får ske på för ändamålet avsedda ytor.
 • Att parkering görs så att fri passage lämnas för in- och utfart till hamnområdet.

     Det är förbjudet

 • Att försvåra trafiken i hamnen eller på land.
 • Att göra upp eld inom området.
 • Att använda hamnens dricksvatten för tvättning av bilar.
 • Att cykla på bryggorna.
 • Att förtöja vid pontoner för annat än lastning och lossning.
 • Att ha jollar uppdragna på bryggor eller pontoner.
 • Att förvara Gas och Brandfarliga vätskor av klass 1 (Bensin, Etanol mm) i Burförråd och mastskjul.
 • Att hantera Brandfarliga vätskor på föreningens pontoner. (Vätskorna löser upp flytelementen).

Övergiven och kvarlämnad egendom
Har båt, som inte uppenbarligen saknar försäljningsvärde, lämnats på båtplats eller på vinteruppläggningsplats, och har båtägaren inte hörts av under loppet av ett år från respektive upplåtelsetids slut, ska båten anses övergiven, varvid föreningen har rätt att sälja båten och ur försäljningslikviden täcka föreningens fordringar på båtägaren under förutsättning att:

 • att båtägaren har obetalda, förfallna avgifter som inte är föremål för rättslig prövning.
 • att föreningen genom skriftligt meddelande, till senast uppgiven adress, uppmanat båtägaren att betala skulden och upplysts om att båten annars ska säljas efter 3 månader, och att denna tid löpt ut.

Annan egendom än som avses i föregående stycke, som båtägaren lämnat kvar på föreningens område efter avtalstidens slut tillfaller föreningen utan lösen, omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde och annars tre månader efter att båtägaren till senast uppgivna adress skriftligen uppmanats att hämta den. Båtägaren ska ersätta föreningen dess kostnader för dess skäligen vidtagna åtgärder.